Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Vaaliteemat

Uusilla kansanedustajilla edessä olevat keskeiset asiat.

Valtiontalous

Suomen valtion talouden saaminen kuntoon on eduskunnan koko nelivuotiskauden kaiken kattava välttämättömyys. Valtiotalouden velkaantuminen on pysäytettävä. Suunta on saatava toiseen suuntaan.

Yritystoiminta

Tässä työssä tärkeimpänä on yritystoiminnan kaikkien edellytysten pitäminen kilpailukykyisenä verrattuna kilpaileviin maihin. Työttömyys on aivan liian suurta. Siksi uusien työpaikkojen syntyminen on välttämätöntä koulutuksen, innovaatioiden sekä yritystoiminnan elvytystoimien kautta.

Työllisyyden elvyttämisessä keskeisessä roolissa on pieni-ja keskisuuri yritys-ja teollisuustoiminta.

Pankkien kiristyneiden vakuusvaatimusten vuoksi monelle on mahdottomuus saada pankkiluototusta hyviinkin hankkeisiin. Oma koti pitäisi aina voida säilyttää yrityksen luottovakuuksien ulkopuolella. Siksi puheenjohtaja Sipilän vaatimus valtion sijoituspäämien osittaisesta käytöstä lisärahastoituna yrittäjien käytettäväksi on toteutettava.

Käytännön työssä on jatkettava joustavuuden käyttöä työmarkkinoilla ja tässä korostuu välttämättä jatkuvasti lisääntyvän byrokratian vähentäminen kaikkialla työelämässä.

Verotus

Vaikka valtion talous on tiukka, kohdistuu suuri veronalennuspaine henkilö- ja autoverotukseen sekä ALV:n alarajan reippaampaan nostoon. On seikkaperäisesti selvitettävä verotuksen mahdollisessa siirtymisessä yritystoiminnassa ns. Viron- malliin, sen edut ja haitat. Henkilö,- sekä autoveron tasoa on kyettävä laskemaan. ALV:n alarajan nosto on oltava nyt esitettyä 10.000 euroa suurempi. Perintövero on uudistettava. Työn arvon tulee aina olla mahdollisten muiden etujen arvoa suurempi.

Sosiaaliturva

Valtion on huolehdittava hyvin ja tasa-arvoisesti kansalaisten terveys-ja sosiaaliturvasta. Erikoissairaanhoito toimii hyvin, nyt on huolehdittava siitä, että tuleva sote-ratkaisu parantaa perussairaanhoitoa ja on tasapuolinen kustannuksiltaan maan eri osiin ja erityisesti maksuvelvollisuudesta huolehtiville kunnille. Terveyskeskusten työlle on saatava enemmän arvostusta ja toiminnan ripeyttä. Julkisen terveydenhuollon tulee muodostaa terveyspolitiikan runko. Sitä täydentää yksityinen kilpailu, joka ylläpitää mahdollisuutta kustannusten ja toiminnan vertailuun. Työterveyshuolto ja kuntoutus tulevat tärkeään rooliin.

Hyvään henkisen ja fyysisen työkunnon ja elämän säilyttämiseen kuuluu myös monipuolinen liikunta. Sen mahdollistamiseen on valtion ja kuntien kyettävä riittävin määrärahoin osallistumaan tarvittavien paikkojen ja laitteiden rakentamiseen ja hankintaan.

Sivistysvaltiona Suomen on joka tilanteessa huolehdittava hyvin eläkeläisten ja lapsiperheiden tuesta sekä erityisesti sotaveteraaneista.

Maatalous

Valtion ja EU:n on huolehdittava siitä, että maatalouden vaikea taloudellinen tilanne saadaan korjatuksi. Kotimaisen ruuan, lähi- ja luomuravinnon käyttöä on määrätietoisesti lisättävä ja hintakilpailua kannustettava. Maatalouden ja pientuotannon valtavaa byrokratiaa on helpotettava. Kilpailuetu on haettava väliportaista, alkutuottajat ovat jo nyt liian tiukalla.

Energia

Kivihiilen runsas käyttö sähkön- ja lämmontuotantoon on saatava vähentymään sekä ilmasto- että kansantaloudellisista syistä. Siksi on suosittava bio-,tuuli-, aurinko-, vesienergia ja maalämmön käyttöä sekä myös kotimaista turvetta. Sähkön tuontiriippuvuuta on vähennettävä, siksi ydinenergian lisärakentaminen on hyväksyttävä.

Liikenneväylät

Maamme tiestö on ala-arvoisessa kunnossa. Satakunnassa jähmeästi edennyt 8- tien korjaus on saatava kokonaisuudessaan ripeästi liikkelle. Huomio pitää kiinnittää myös koko tiestömme rapautumiseen. Hyvin toimiva liikenneverko on välttämättömyys yritystemme raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukselle sekä liikenneturvallisuudelle. Erityiseti Satakunnassa on huolehdittava laivaväylien, rata- ja lentoliikenteen toimivuudesta. Esimerkiksi pullonkaulana toimiva ja liikeneturvallisuudelle vaarallinen Noormarkun-Vaasan valtatien risteys on saatava ripeästi muutostöiden alle.

Kulttuuri

Talouden kireydestä huolimatta on yhteiskunnan kannettava jatkuvaa huolta sivistyksen korkeasta tasosta. Satakunnan koulutuksen hieno taso on säilytettävä, sekä turvattava hyvin laaja kirjallisuus-, musiikki-, teatteri- ja taide-elämämme, sekä yleensä koulutuksen ja kulttuurin upean arvostamisen mahdollisuus maasamme ja erityisesti Satakunnassa.

Turvallisuus

Kun aloitin valtakunnan talouden korjaamisen välttämättömydestä, yhtä välttämätön on myös huolehtiminen maan ulkoisesta turvallisuudesta. Maailman tilanne on jännittynyt, Euroopassa erityisesti Venäjän ja Ukrainan vuoksi. Puolustusmäärärahojamme on korotettava. Julkisuudessa ollut Suomen ja Ruotsin lisääntynyt meri,-ilma,- ja kalustoyhteistyö on hyvä asia. Suhtaudun kielteisesti Nato-liitokseen, sitä ei tule kiirehtiä. Mahdollinen linjaus siihen on kansanäänestyksellä ratkaistava. Yhteiset harjoitukset ovat kylläkin perusteltuja Suomen alueella tehtävinä. Satakunnassa antavat suuri Säkylän varuskunta Niinisalon toimipisteineen arkista sotilaallista turvallisuutta. Yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustaminen, koulutettu reservi sekä sotilaallinen liittoutumattomuus ovat yhä meidän linjamme.