Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

 

 

 

Kauko Juhantalo 27.04.13. Kaupunginvalttuuston pj. Veteraanijuhla

 

 

 

Kansallista veteraanipäivää vietetään tänään 27. kerran. Veteraanipäivän tunnus muuttuu vuosittain, tänään se kuuluu ” Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte”.

 

Kansallisen vetetraanipäivän merkityksen syvällistä ymmärtämistä osoittavat eri paikkakunnilla järjestettyjen tilaisuuksien ja niiden osanottajien määrat. Viime vuonna aluehallintovirastolta saatujen tietojen mukaan kansallista veteraanipäivää vietettiin 163:ssa maamme kunnassa. Päivän tilaisuuksiin osallistui arviolta noin 45.500 henkilö. Lähes kaikissa maamme kouluissa järjestettiin päivän henkeen liittyviä tilaisuuksia.

 

Tämän päivän tradition – perinteen- siirtyminen isältä ja äidiltä pojalle ja tyttärelle on tärkeä. Nuoret näkevät veteraanipäivän tarpeelliseksi ja pitävät sitä isänmaallisena tapahtumana. Juuri siksi on päivän teemaksi valittu ”Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta”. Nuorissa on toivomme, me elämme nuorison isänmaalisuuden, innostuksen ja koulutuksen kautta. He osaavat, tietävät ja taitavat moninkertaisen

 

 

 

määrän asioita verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Lausuin tarkoituksella sanan isänmaa, teidän avulla arvoisat veteraanit, miehet ja naiset, isämaamme säilyi raskaiden kohtaloiden hetkellä. Tämän tärkeän kokonaisuuden te luovutatte nuorten sukupolvien käsiin. Uskon niiden käsien kestävän, luotan nuortemme kykyyn ottaa tämä traditio vastaan.

 

Tämän päivän sotiemme veteraanit olivat merkittävä osa Suomen sodan ajan puolustusvoimista. Kaikki veteraanit, myös jo poistuneet, turvasivat itsenäisyytemme, jälleenrakensivat maan sekä myöhemmällä toiminallaan loivat lujan perustan Suomen nykyiselle arvostetulle kansainväliselle asemalle. Veteraanien työ loi myös perustan kansakunnan keskeisille arvoille, vapaudelle ja vastuulle sekä yhtenäisyydelle ja yhteistyölle.

 

Aseellisen maanpuolustuksen tulee olla jatkuvasti hereillä ja alati valmis toimintaan. Sitä joko on tai ei ole, välimuotoa ei ole. Ruotsin ilmavoimien viime viikon esimerkki osoitti asian kouriintuntuvasti. Kävi siten, Venäjän ilmavoimien koneet tekivät rutiinitarkastuslennon yhteydessä yllätten muutoksen reittiinsä ja halusivat tehdä ikäänkuin yllätyshyökkäyksen Ruotsiin. He kokeilivat, onko maa valppaana ennakoimattomaan. Ruotsille kävi nolosti , ei ollut valppaana, yhtäkään omaa konetta ei lähtenyt ilmaan tarkistamaan, mitä on tekeillä. Maassa oli juuri pullakahvin aika,

 

eikä silloin Ruotsiin saa epäreilusti hyökätä, eikä myöskään sunnuntaisin, eikä juhannuksena. Suomi ei toimi vastaavalla tavalla. Olemme kovia kokenut kansa, siksi olemme aina valppaana.

 

Emme unohda nuoriamme. Suomalaisuuden tieto ja perintö alkaa syöpyä lastemme tietoisuuteen jo kerhoissa, kieli kehittyy ja tieto koko suomalaisuudesta lisääntyy koko koulajan, oikeastaan koko loppelämän ajan. Kun tänään puhumme lasten ja nuorten isänmaallisuudesta, niin esiin nousee yhä useammin ja enemmän keskustelu maamme sisäisestä turvallisuudesta. Olemme itse asettaneet sisäisen turvallisuuden tavoitteiksi, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja tasapuolisena.

 

Tämä muodostaa myös tärkeän peruskysymyksen tulevaisuuden maanpuolustukselle.

Keskustelun yhteydessä nousee vääjäämättä esiin myös eräitä epäröinnin pilviä, jotka myös liityvät tämän päivän suomalaisuuteen. Valitettavasti Suomessa henkirikosten määrä suhteessa asukaslukuun on korkea verrattuna läntisiin naapurimaihin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tietojen mukaan vuonna 2012 tehtiin 110 henkirikosta, joka onneksi on hieman aiempaa pienempi. Myös onneksemme länsi-Suomen luvut ovat maan alhaisimmat. Suomalaiselle väkivallalle on ominaista, että se kasaantuu voimakkaasti ja on tiiviisti yhteydessä alkoholin liikakäyttöön.

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos julkaisi vuonna 2012 tutkimuksen, jossa seurattiin vuonna 1987 syntyneiden ikäluokkaa aina siihen asti, kun he täyttivät 21 vuotta. Tutkimuksen mukaan perheen merkitys lapsen hyvinvoinnille ja tulevalle kehitykselle on suurempi kuin vielä muutama vuosikymmen sitten.

Vanhempien mielenterveysongelmat ja pitkäaikainen toimeentulotuki ovat merkittäviä riskitekijöitä myös nuorille. Ikäluokasta 8,8 % oli saanut tuomion rikoksesta ja 13% oli käyttänyt psyykenlääkkeitä. Viidesosalla ikäluokasta ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Näillä nuorilla myös muut hyvinvointiin liittyvät tekijät olivat huonompia kuin enemmän koulutusta saaneille.

Pitää siis aiheellisesti kysyä, löytyykö tästä myös eräs perussyy laajentuneelle asevelvollisuuden laiminlyönnille. Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen päädoktriinin-perusopin- tulee olla yleinen asevelvollisuus sekä koko maan kattava puolustus. Meille täällä oleville Niinisalon varuskunnan pysyvä läsnäolo tuo vielä lisäturvallisuuden tunteen.

 

Haluan puheenvuorossani kiinnittää vielä lyhyesti huomiota kahteen tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan.

 

Lausun muutaman sanan nykyaikaisen sodankäynnin kovasta muutoksesta, tai paremmin sanottuna lisäyksestä verrattuna aikaan, jolloin te sotaveteraanit kävitte kovat kamppailut. Te kävitte erittäin raskaan fyysisen sodankäynnin mies miestä vastaan urhoollisesti, ja torjuitte päällemme hyökänneen vihollisen. Tottakai tämä muoto myös säilyy todellisen sodan keskeisenä elementtiä niinkuin yleinen asevelvollisuus, reservi, kertausharjoitutukset, paikallisjoukot jne. rauhan aikana. Puolustusvoimien ylläpito maksaa paljon. Sota vielä rikkoo ja särkee kaiken inhimillisen surun ohella.

 

Uutta on tietoteknistynyt maailma. Tietokoneiden, tietoyhteiskunnan mukanaan tuoma hyöty on osaltaan myös mullistanut klasissen sodankäynnin tavat. Uutiset palvelunestohyökkäyksistä, uudenlaisista haittaohjelmista, kybersotilaista ja kybertiedustelusta ovat kovasti muuttaneet kokonaissodankäyntiä. Venäjän entinen yleisesikunnan päällikkö armeijankenraali Nikolai Makarov sanoi: ” Sodankäynnin fokus on siirtynyt maalta ja mereltä ilma-,avaruus ja informaatioympäristöihin mukaan lukien kybermaailma”.

On tultu aikaan, jolloin kynnys kybervihollisuuksien aloittamiseen on matala. Hyökkääminen on edullista, tehokasta ja kiinnijäämisen vaara on pieni. Lisäksi tässä valtioiden toimintaa eivät rajoita asevalvonnan kaltaiset sopimukset.

 

Lausun toiseksi suuren huoleni teidän sotavetaraanien kunnosta. Tiedämme suuren osan jo kokonaan poistuneen, mutta kaikki täällä olevat ikäihmiset tietävät pitkän iän tuovan mukanaan erilaisia kremppoja. Suomen kunnissa on 1. päivänä heinakuuta voimaan tulevan vanhuspalvelulain mukaan kiinitettävä huomiota siihen, että ikääntynyttä väestöä ohjataan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä

 

suoritumista edistävien palveluiden käyttöön.

Parhaassa tapauksessa jokaisessa kunnassa pitäisi olla kuntoutuskoordinaattori, johon voisivat ottaa yhteyttä kotihoito, omaiset, lääkäri, hoitajat, vieläpä naapurit. Kun joku tunnistaa ikäihmisellä ongelman, prosessi pitäisi saada liikeelle heti. Siitä hyötyisi kuntoutujan lisäksi valtavasti yhteiskunta. Kokonaisuutena se toisi mukanaan rahansäästöä yhteiskunnalle, mutta kunnalle lisää kuluja.

 

Teillä veteraaneilla on onneksi ollut oma lainsäädäntö kuntoutukseen ja siihen omat varat. jotka valitettavasti koko ajan supistuvat. Myös valitettavasti monen veteraanin kunto on jo siinä määrin heikentynyt, ettei jaksa enää riittävästi kuntoilla. Luvut ovat siinä mielessä aika karuja. Esimerkiksi Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa tapahtui vuonna 2011 kaikkiaan 1800 veteraanin kuntoutusvuorokautta, mutta viime vuonna 2012 vain 1234 vuorokautta. Pudotus on suuri, mutta kuntoutuksen hyvää tekevää vaikutusta ei voi liiotella. Kaikin voimin kuntoutumaan.

 

Hyvät ystävät. Suomella on tehokas ja monipuolinen armeija. Puolusvoimilla on ja tulee olla hyvä yhteys muuhun yhteiskuntaan ja varsinkin reserviin ja vapaaehtoiseen maanpuolustyöhön. Te sotiemme veteraanit, miehet ja naiset, voitte luottavaisin mielin uskoa, että Suomi toimii ja vahva maanpuolustyö puolustusvoimia myöten on hyvin ja varmasti istutettu nuorempien ikäluokkien hartioille.

Toivotan teille kaikille ja erityisesti teille sotiemme veteraanit kiitollisin mielin iloista mieltä ja terveyttä eteenpäin.